Beretning

2018/19

Vi har nu gennem de sidste 7 år arbejdet for, ikke bare at bevare Marienlyst Slot, men også og især for at give det nyt liv, og for at skabe et grundlag for den fremtidige drift.

Det kan vi kun gøre, fordi I er her, og til stadighed bakker os op i arbejdet. Det er en fornøjelse at være sammen med jer til vores forskellige arrangementer, og når i som frivillige stiller op og gør et stort stykke arbejde, eller når I laver lobbyarbejde i form af læserbreve og samtaler med politiske nøglepersoner.

Så stor tak for jeres engagement, det giver liv og næring.

Fondsansøgningerne

Vi arbejder fortsat med ideen om, at hovedvægten i fondsansøgningerne skal ligge på formidling af havekunstens historie, som vi stadig mener Marienlyst Slot er oplagt til, men en kommende drift vil også inddrage andre muligheder.

Vi arbejder fortsat på at målrette ansøgningerne specifikt mod den enkelte fonds interesseområde så der søges til både istandsættelse, tilbygning, samt renovering af haveanlæg, samtidig med, at der er kommet en ny tendens hos de store fonde til gerne at ville samarbejde om store projekter, hvor de før gerne ville have opgaven eksklusivt. Så en tendens til en større sammenhængskraft.

Kommunal involvering

Men, for der er et men, og det er, at det er utopisk at tro at vi får bevilget midler overhovedet, hvis det ikke fremgår tydeligt

  • Hvad bygningsejeren, altså Helsingør Kommune, vil med slottet, som er fredet
  • På hvilken måde Helsingør Kommune ønsker at involvere sig og bidrage økonomisk til den fremtidige løsning

Derfor inviterede Den selvejende institution Marienlyst Slot den 15. august Helsingør Byråd til et mini-seminar på Marienlyst Slot. Formålet var at indbyde Byrådet til tættere samarbejde og større involvering i projektet. De mange muligheder, som projektet byder på, og den værdi, som projektet kan tilføre Helsingør, blev præsenteret. Samtidig blev der ikke lagt skjul på de udfordringer, der er forbundet med at søge fondsmidler, og vi gjorde det klart, at vi efter mange års ihærdigt arbejde må konstatere, at det er helt afgørende, at Helsingør Kommune engagerer sig mere i projektet, og at de, som ejere af slottet, byder ind med egenfinansiering.

Seminaret kredsede også omkring den forpligtelse, der hviler på Helsingør Kommune mht. at færdiggøre istandsættelsen af det fredede slot, herunder tildækning af udgravningen bag slottet. P.t. er der givet dispensation, fordi der arbejdes med et projekt for udnyttelse af det afgravede areal, men det er et krav fra Kulturstyrelsen, at slot og omgivelser kommer til at fremstå som førhen, dvs. at udgravningen dækkes til igen med en græsklædt skråning i oprindelig profil, og at broen genetableres. Ifølge kommunens egne beregninger vil dette arbejde betyde en udgift på 5-6 mio. kr. Fra flere sider blev det nævnt, om ikke det ville være hensigtsmæssigt, at Helsingør Kommune lod dette beløb indgå som medfinansiering af projektet, evt. øremærket som en del af udgiften til den tilbygning, der er projekteret i udgravningen.

I den selvejende institution er vi meget optaget af arbejdet med at realisere Marienlyst Slot-projektet, men vi må konstatere, at der er behov for at henvende sig til fondene på et nyt grundlag med et entydigt signal om, at fondene ikke alene skal finansiere projektet, men at ejeren, Helsingør Kommune, også er med. Sammen skal vi skabe en ny enestående attraktion i Helsingør, en attraktion der pga. sammenhængen til kongens slot Kronborg, den gamle bydel og Nationalpark Kongernes Nordsjælland har et klart nationalt perspektiv.

Helsingør Kommune har brugt mere end 30 mio. kr. på at gøre Marienlyst Slot tæt på tag og fag. Denne investering har gjort det muligt, at vi kan søge den resterende finansiering til at få slottet sat i drift og etablere en egentlig formidling af havekunst. Med de 30 mio. kr. der allerede er brugt og en pulje på yderligere 5 mio. til fremadrettede aktiviteter, vil vi i fondsansøgningerne tydeligt kunne argumentere for Helsingør Kommunes meget konkrete engagement – også fremadrettet.

På den baggrund anmodede vi Helsingør Byråd om at bidrage med kr. 5 mio. til medfinansiering af renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver. Endvidere anmodede vi Helsingør Byråd om at tilkendegive, at de er indstillet på at gå ind i projektet på de vilkår, der var angivet i den medfølgende projektbeskrivelse.

Byrådet besluttede med 22 af 25 byrådsstemmer at tiltræde:

  • at Helsingør kommune vil vedstå sine forpligtelser som ejendomsejere, og
  • at Helsingør kommune ønsker at drøfte projektbeskrivelsen og det videre forløb for derved at sikre kommunens engagement

Det lyder jo en anelse kryptisk, men vi har efterfølgende holdt et afklarende møde med formand for økonomiudvalget, Benedikte Kiær og formand for Kulturudvalget, Henrik Møller samt ledende embedsmænd om, hvordan vi sammen kan føre Byrådets beslutning ud i livet.

Dette møde mundede ud i tilkendegivelser om, at

  • DSI Marienlyst Slot i samarbejde med Helsingør kommune, Borgmesteren, foretager fornyede henvendelser til diverse Fonde med specifikke ansøgninger, med baggrund i Byrådets beslutning om, at der er reserveret en pulje på 5.0 mio kr. til medfinansiering
  • de fem mio. kr., i samspil med fondenes bidrag, skal realisere drømmen om at gøre slottet til en attraktion, der med en oplevelsesbaseret tilgang viser og formidler havekunst.
  • de historiske haver, der omgiver slottet, og som gennem alle årene har været vedligeholdt af Helsingør Kommune, fortsat, i forhold til den fremtidige drift, vil blive vedligeholdt af Helsingør kommune som ansvarlig for haverne.
  • Marienlyst Slot, også fremtidigt vil være ejet af Helsingør Kommune.
  • Den selvejende institution Marienlyst Slot, der i fremtiden skal stå for driften af slottet, vil leje bygningen af Helsingør Kommune til en pris, der dels afspejler, at den selvejende institution har ydet et meget væsentligt bidrag til istandsættelsen, dels afspejler Helsingør Kommunes eget brug af slottet.

Med disse beslutninger ser vi særdeles positivt på mulighederne for at få diverse fonde i tale, og forhåbentligt med en bevilling som resultat.

Kongernes Nordsjælland

Kongernes Nordsjælland er nu en realitet som nationalpark, og ifølge bekendtgørelsens formålsparagraf skal Nationalpark Kongernes Nordsjælland:

  • bevare og styrke kulturhistoriske helheder og enkeltelementer inden for nationalparken, samt styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kulturlandskab med skove, søer, kystlandskaber og bymiljøer.

Naturinteresserne er rigt repræsenteret i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. I Marienlyst Slots Venner er vi meget optaget af, at også de kulturhistoriske elementer bliver en vigtig del af den kommende Naturparkplan, og vi har derfor givet et in-put til det videre arbejde:

De kongelige slotte, deres haver, parker og omgivende landskaber udgør nationalparkens kulturhistoriske fundament, og ved tre af slottene findes internationalt interessante og enestående haveanlæg. Marienlyst Slots Venner foreslår derfor, at der sættes fokus på tre indgange til nationalparkens have- og parkhistorie, nemlig Kronborg/Marienlyst, Fredensborg og Frederiksborg. Disse kulturhistoriske monumenter skal være udgangspunkt for en- eller flerdages oplevelsesture i slotshaverne, samt på enkel måde formidle både havernes samlede historie og den lokalitetsspecifikke havehistorie.

Slotsparkerne vil udgøre et yderst attraktivt mål for både inden- og udenlandsk turisme og ruterne bør derfor etableres, så de fremmer lokale aktører på turismeområdet. Ruterne kan efterhånden suppleres med andre haver af tilsvarende format, f.eks. Louisianas have, der er et godt eksempel på en nyere have med international vægt.

Haverne indenfor nationalparkområdet repræsenterer alle stilhistoriens store epoker, hvilket i sig selv er en turistattraktion og en enestående chance for formidling. Marienlyst Slots Venner arbejder målrettet på at etablere slottet som et center for formidling af havekunsten fra middelalder til ind i fremtiden, og dette vil gå i fin symbiose med ovenstående formålsparagraf for Kongernes Nordsjælland. 

Vi håber, at dette bidrag vil indgå i grundlaget for arbejdet.

Stadionarealerne

I forbindelse med Byrådets drøftelser om den fremtidige anvendelse af stadionarealerne på Ndr. Strandvej, har vi mødtes med formanden for udvalget, Henrik Møller.

Vi har med ham talt om arealernes tilknytning til Marienlyst Slot, og hvor det helt tilbage i 1700-årene blev anvendt som forsøgsmarker for at udvikle dyrkningsmetoder til forbedring af dansk landbrug.

Senere i 1800-tallet blev Den Romantiske Have anlagt på toppen af den gamle kystbrink.

Ved kommunens overtagelse af Marienlyst Slot i 1851 blev de lave arealer frasolgt, til finansiering af købet, og igen købt tilbage af den fremsynede Kong Peder.

Arealerne har således siden midten af 1700-årene været anvendt til idealistiske formål, dels landbrugsmæssig udvikling og dels rekreative formål.

Marienlyst Slots Venner er derfor optaget af, at en kommende fremtidig bebyggelse tager hensyn til denne fortid, således at højden på den nye bebyggelse ikke bliver højere, end at udsigten fra Den Romantiske Have kan bevares.

Ligeledes synes vi, at det er oplagt at understøtte de strømninger der er, for at skabe en grønnere bystruktur, og et tema for en kommende arkitektkonkurrence kunne være at indarbejde naturen i arkitekturen, ikke blot de grønne arealer, men helt ind i selv bygningskroppen, med grønne facader, grønne tage, grønne spildevandsanlæg, rodzoneanlæg, grønne belægninger, bæredygtighed og invitation til et liv i og med naturen.

En sådan anvendelse ville være en fornem forlængelse af tidligere tiders benyttelse, og en beskyttelse af Marienlyst Slot med de omliggende haver.

Hjemtagelse af inventar

Som vi fortalte på sidste generalforsamling, havde vi søgt Kulturstyrelsen om midler til at tilbageføre det opmagasinerede inventar, med henblik på en registrering og vurdering af inventarets tilstand, og hvad der skal til for at få det tilbage i en korrekt tilstand.

Kulturstyrelsen imødekom vores ansøgning med 165.000 kr. og det vil være en stor hjælp for os, i den videre fondsansøgning, at vi mere præcist ved, hvad der skal til af økonomi for at kunne genopsætte inventaret.

Bevillingen fra Kulturstyrelsen, dækker udgifter i forbindelse med hjemtagning, forberedelse af lokalerne til forsvarlig opbevaring, registrering og vurdering af økonomien for en renovering, herunder konservatorgennemgang med diverse håndværksfag og der er blevet udført et stort stykke fagligt velfunderet arbejde, dels af Jardinspecialisten Ulla Kjær, museumsinspektør i Nationalmuseet og dels af konservatorer. Særlige sagkyndige fra vores egen bestyrelse har lagt et stort stykke ulønnet arbejde i udredningen, som er mundet ud i en rapport til Kulturstyrelsen.

Denne rapport fastlægger dels de nødvendige renoveringsarbejder der skal udføres, men også en kortlægning af de originale farvesætninger fra Jardin’s hånd i de forskellige rum, hvilket giver en helt ny og faglig funderet viden.

De frivillige og donationerne

Der er stadig rigtig mange, der støtter vores arbejde for at sikre Slottets fremtid, og som vi nævnte i indledningen, så vi har den store fornøjelse at have en fast kreds af trofaste frivillige, som stiller op, både når der er brug for et rengøringshold, som kustoder ved udstillinger, eller andre vigtige opgaver.

Der er stadig rigtig mange kunstnere, forfattere og musikere, der uden honorar, og alene for at støtte sagen, optræder for os.

Vi siger dem alle stor tak for indsatsen.

Gennem vores levetid har vi også fået rigtig fine donationer fra lokale fonde og sponsorer, og det var også tilfældet i år, hvor det lokale byggefirma Vida A/S donerede kr. 10.000 til vores arbejde. Sammen med Helsingør Kammer Opera modtog vi desuden 5.000 kr. fra Nellemann Fonden ved grundlovsarrangementet på Flynderupgård.

Arrangementer

Vores hovedopgave er naturligvis at arbejde med fondsansøgninger og at vedligeholde de politiske kontakter, men det er også meget vigtigt for os at have god kontakt med vores medlemmer, og det kan vi gøre ved at udsende medlemsorienteringer, men også ved at afholde nogle af vores populære arrangementer på Slottet.

Vi har siden vi startede i 2012 afholdt ca. 80-85 arrangementer, i alle mulige genrer, og vi oplever en stor interesse og en god tilslutning.

Der er efterhånden en tradition for, at vi i sommerperioden afholder forskellige udendørsarrangementer. Det første var et besøg den 12. maj i Torben Steins private have, hvor Torben fortalte om sine mange rododendron. 

Den 28. maj afholdt vi den traditionstro plantebyttedag. Mange fandt vej, både med boder med planter, også de der bare gerne ville bytte eller købe, og have noget med hjem. Endelig havde vi et storstilet ” Åben Opera” arrangement i parterrehaven den 24. august.

Vi havde, i samarbejde med Helsingør Kammeropera, besluttet at slå stort brød op, og afholde en gratis koncert, så vi kunne vise hvad vores have kunne danne ramme om.

Ca 1.500 glade gæster nød den dejlige sensommeraften, med madkurv, tæpper og andet på plænen. Lykkelige var vi, da det først var under ekstranummeret, at himlens sluser åbnede sig. En fantastisk aften, med uvurderlig hjælp fra vores frivillige.

Resten af årets arrangementer er foregået indendørs på slottet.

Søndag den 4. november havde vi igen besøg af vores russiske venner. En dejlig tradition, hvor de underholder med ny og gammel musik fra hjemlandet.

Første arrangement i det nye år, var en nytårskur, som vi afholdt den 6. januar. Det lokale kor ”La Corius” optrådte med et repertoire der spænder fra Bellmann til Beatles. Der var også afsat tid til socialt samvær over ”Boblerne” og kransekagen, som vi alle nød.

Den 17. februar havde vi inviteret til musikalsk foredrag om Holger Drachmann. Vores lokale Erik Trolle indledte og gruppen Drachmann’s venner underholdte om Drachmann i musik og tale.

Som sidste arrangement inden generalforsamlingen havde vi, som et led i fejringen af Borgmester Peder Christensen, et foredrag om ”Kong Peder og de rekreative områder” ved Bent Jørgensen og ”Kong Peder og Kunsten” ved Lars Bjørn Madsen. Arrangementet blev indledt af Kong Peders datter, Birthe Christensen, som voksede op på Slotsvej ved siden af Marienlyst Slot og meget charmerende fortalte om sin barndom i dette skønne område.

Som I sikkert har bemærket, så benytter vi os af systemet BILLETTO. Billetto er en stor hjælp for os, når vi skal tage imod bestillinger til arrangementerne, fordi vi sparer mange frivillige timer på ikke at skulle håndtere bestillingerne manuelt. Det ser ud til at virke, uden de store problemer, men hvis det skulle give nogen ulemper for jer, så er Karin altid villig til at hjælpe.

Bestyrelse, økonomi og medlemmer 

Som vi skrev tidligere, så er bestyrelsens hovedopgave at arbejde med fondsansøgninger og at vedligeholde de politiske kontakter, ligesom vi lægger stor vægt på kontakten til vores medlemmer.

Det kræver meget arbejde og megen planlægning, og vi har siden sidste generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Det er lidt færre bestyrelsesmøder end vi plejer, men det skyldes, at vi har ændret vores organisering, således at nogen i bestyrelsen tager sig særligt af arrangementerne, nogen arbejder intensivt på det politiske og på fondsansøgningsarbejdet, og nogen arbejder med bygningen (inventar mv).

For at lette det administrative arbejde har vi fået et nyt system til medlemsregistrering.

Vi skiftede i starten af 2018 platform, således at vi kunne styre vores store medlemskartotek via en database.

Da vi lykkeligvis har så mange medlemmer, har det givet en meget stor administrativ lettelse.

Dette er også grunden til, at vi ved kontingentindbetaling beder jer skrive jeres medlemsnummer og kun nummeret dvs. KUN tal.

Dette betyder nemlig, at vi med nogle få klik kan overføre kontingentindbetalinger direkte fra banken og ind i medlemskartoteket.

Desværre har der også vist sig nogle problemer undervejs. Et af dem er, at mails sendt fra vores mailserver, bliver opfattet som spam af flere modtageres pc eller tablet.

Det har desværre medført af nogle medlemmer har oplevet det, som om de ikke har fået mails fra os igennem længere tid, men de er altså havnet i spamfilter eller uønsket mail, som den hedder nogle steder. Mails der ligger i jeres spamfilter- eller uønsket mail-mappe bliver ofte slettet automatisk efter en måned.

Vi arbejder hårdt på at få løst dette problem, men vil i mellemtiden opfordre jer til med mellemrum at tjekke jeres spamfilter. Mail fra os kan dér registres som IKKE SPAM og derefter burde fremtidige mails tilgå indbakken.

Det har givet lidt vanskeligheder med kontingentindbetalingen i år, så vi er lidt bagud, og med så mange medlemmer kan det ikke undgås af nogle falder fra, men vi oplever heldigvis også god tilgang af nye medlemmer, så vi har et stabilt medlemstal på mellem 1300 og 1400.

I bestyrelsen er vi meget glade for den opbakning foreningen oplever, og vi er sikre på, at det er en forudsætning, både for det politiske pres, men også som opbakning til vores arbejde.

Med kontingentbetaling og donationer har vi fået skabt et fornuftigt økonomisk grundlag for at kunne sætte forskellige initiativer i værk.

Med den nye ”kontrakt” med Byrådet ser vi frem til at kunne intensivere arbejdet med fondsansøgninger, og vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden.

Sluttelig vil vi igen takke alle de frivillige der uselvisk giver en hånd med for at fremme projektet, og vi takker for medlemmernes store støtte til arbejdet med at give Marienlyst Slot et nyt liv, og vi tænker at arbejde ufortrødent videre.

Helsingør den 4. april 2019

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm,
Formand 

Relateret

Er du glad for blomster og planter?

Plantemarked ved Marienlyst Slot Søndag d. 25. maj kl. 14.00 til 16.00 byder Marienlyst Slot i Helsingør til plantebytte/salg. Alle er velkomne – tilmelding er ikke nødvendig. Du kan medbringe planter du gerne vil bytte, købe, sælge eller give bort. Det kan både være...

Nyhedsbrev, Januar 2019

Kære medlemmer af Marienlyst Slots Venner. Ansøgning til Helsingør Byråd om medfinansiering Som vi skrev til jer i slutningen af november, har vi sendt en ansøgning om medfinansiering til Helsingør Byråd. I ansøgningen er der ikke lagt skjul på, at vi efter mange års...

Information om fondsansøgninger

I vores arbejde med fondene, er det blevet tydeligt for os, at det er nødvendigt, at Helsingør Kommune, som bygningsejer, bliver meget mere tydelig på, hvad de vil med slottet, og hvis vi skal gøre os håb om fondsdonationer, vil det også være nødvendigt med en...

Nytårskur

Nytårskur på Marienlyst Slot den 7. januar 2018, med herlig sang fremført af det lokale kor,  La Corius, der består af 11 sangere fordelt på 4-5 stemmer. Korets fremførte sange fra Bellmann til Beatles, til stor glæde for de mange medlemmer, der bagefter nød et glas...

Bliv medlem

Med et medlemskab af Marienlyst Slots Venner er du med til at skabe et nyt og levende Marienlyst Slot.
Du er også med til at støtte arbejdet med at bevare den offentlige adgang til både slot og haver.