Der indkaldes hermed til generalforsamling i Marienlyst Slots Venner

Søndag den 30. april 2016, kl. 14.00 på Hotel Marienlyst

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning om det forløbne år
  3. Foreningens regnskaber
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag iht. punkt 4. skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 23. april 2017. Forslag sendes til formanden Michael Brostrøm, Ndr. Strandvej 26 C, 3000 Helsingør. Foreningens vedtægter findes på hjemmesiden www.marienlyst.nu under menupunktet “Om MSV”.

Mht. valg af bestyrelsesmedlemmer skal det oplyses, at følgende er på valg: Hanne Christensen, Birgit Stenderup, Hannes Stephensen og Per Godtfredsen. De tre sidstnævnte er villige til genvalg, og Karin Schwartz, som har været suppleant for Hanne Christensen, er villig til at stille op til valg til bestyrelsen.

To kandidater har også meldt sig som suppleanter. Lone Hvass er villig til at fortsætte, og Pernille Helsted, som i flere år har været aktiv som frivillig i foreningen, har også tilbudt sig.

I forlængelse af generalforsamlingen indbydes medlemmerne til foredrag med Jette Baagøe, som indtil for nylig var direktør for Jagt- Og Skovbrugsbrugs Museet. Jette Baagøe, som er cand.scient. i naturvidenskab og lic.scient. i botanik, har modtaget en række udmærkelser for det store arbejde, hun har gjort for formidlingen af den danske natur. Hun har yderligere haft en lang række tillidsposter, har bl.a. været vismand i Naturrådet, og en stor produktion af artikler og bøger er det også blevet til. Jette Baagøe er meget anerkendt i fagkredse, og samtidig er hun kendt som en dygtig formidler til det brede publikum. Mange vil huske hende fra de populære tv udsendelser ”En naturlig Forklaring” og ”Lexicon”.

Jette Baagøes foredrag vil bl.a. handle om Kongernes Nordsjælland, som Marienlyst Slot og haver er en del af. Foredraget vil også have fokus på den såkaldte parforcejagt, som kongerne gennem tiden har dyrket, idet Jette Baagøe har været den store drivkraft i arbejdet med at få Christian Vs parforcejagtlandskab i Nordsjælland på UNESCOs liste over verdensarv. Endelig vil foredraget kaste nyt lys over den sammenhæng, der er mellem parforcejagt-landskabet og havekunsten.

Vi er meget taknemmelige for, at Jette Baagøe vil komme og dele ud af sin store viden og på den måde støtte projektet med at genskabe Marienlyst Slot og haver.

Af praktiske hensyn skal vi venligst bede om tilmelding på telefon 2127 0281 senest den 23. april.

Kontingentopkrævning for 2017 blev udsendt i midten af februar måned. Mange har allerede betalt, men en del mangler stadig at betale. Kontingentet for 2017 er fortsat 100 kr. pr. person og 150 kr. for par. Indbetaling sker til vores bankkonto i Spar Nord, Reg.nr. 9056, konto nr. 457-83-67395. Husk at oplyse navn ved indbetalingen.

Vi håber, at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen, og gør for god ordens skyld opmærksom på, at kontingent skal være betalt senest ved adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm

formand