Kære medlem af Marienlyst Slots Venner.

Vi nærmer os april måned, og skal i henhold til vedtægterne for Marienlyst Slots Venner afholde generalforsamling. Vi indkalder derfor til generalforsamling

Søndag den 6. april 2014, kl. 15.00

Generalforsamlingen afholdes i Toldkammeret, 1. sal med følgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning om det forløbne år
Foreningens regnskaber
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag iht. punkt 4. skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 30. marts 2014. Forslag kan sendes til info@marienlyst.nu eller til formanden Michael Brostrøm, Ndr. Strandvej 26 C, 3000 Helsingør. Foreningens vedtægter findes på hjemmesiden www.marienlyst.nu under menupunket “Om MSV”.

På sidste års generalforsamling blev følgende personer valgt til bestyrelsen:

Michael Brostrøm
Hanne Christensen
Per Godtfredsen
Tom Hansen
Lone Hvass
Jan Leonhardt Jensen
Birgit Stenderup
Hannes Stephensen

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Michael Brostrøm, Lone Hvass, Tom Hansen og Jan Leonhardt Jensen, som alle er villige til genvalg.

Som suppleanter blev følgende valgt for et år: Christian Bramsnæs,Pia Dandanell Parrot og Jørn Engelbrecht-Wolf.

Såfremt nogle af foreningens medlemmer ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen, eller som suppleant, hører vi meget gerne om det på forhånd.
Som tidligere meddelt afholdes medlemsmøde og generalforsamling samme dag. Rent praktisk vil der blive indledt med generalforsamling, og herefter pause med lidt at spise og drikke. Efter pausen er der medlemsmøde, hvor vi bl.a. skal diskutere udviklingen i projektet og kommende arrangementer på slottet. Naturligvis ser vi også meget frem til at præsentere den nye bog om Marienlyst Slot og Haver, der vil blive uddelt til alle medlemmer. Af hensyn til traktementet skal vi bede om tilmelding til generalforsamlingen på info@marienlyst.nu senest den 1. april.

Foreningen har i sin toårige levetid oplevet en meget stor tilslutning, og har pt. omkring 1200 medlemmer. Denne opbakning er meget afgørende for projektet, og vi håber derfor, at I vil fortsætte jeres medlemskab og på den måde støtte arbejdet med at skabe en ny fremtid for Marienlyst Slot

Kontingentet for 2014 er fortsat 100 kr. pr. person og 150 kr. for par. Firmamedlemskab koster ligeledes 150 kr. Indbetaling af kontingent sker til vores bankkonto i Spar Nord, Reg.nr. 9056, konto nr. 457-83-67395. Husk at oplyse navn og adresse.

Det vil også være muligt at betale kontingent ved indgangen til generalforsamlingen.

Skulle du allerede have betalt kontingent for 2014, bedes du naturligvis se bort fra denne opfordring.

Vores ansøgning til Byrådet om at tiltræde det hidtidige mandat og om at udvide projektet med genskabelse af det romantiske haveanlæg bliver behandlet på mandag den 24. marts, og forud for mødet i Byrådet vil bestyrelsen præsentere projektet på Marienlyst Slot.
Der er offentlig adgang til Byrådsmødet, og forhåbentlig er der nogle af jer, som har mulighed for at møde op i Byrådssalen kl. 17.00

Til slut en stor tak til Lars Kjædegaards Orkester for en dejlig koncert den 23. februar. Endnu engang var der meget stor søgning, og vi har talt med Lars om at gentage koncerten.
Næste arrangement på Marienlyst Slot bliver søndag den 27. april, hvor Helsingør Kammerorkester spiller værker fra 1700-tallet. Nærmere herom i det kommende nyhedsbrev.

Vi håber, at se rigtig mange medlemmer til generalforsamling og medlemsmøde den 6. april, og gør for god ordens skyld opmærksom på, at kontingent for 2014 skal være betalt inden adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm
formand