Kære Marienlyst Slots Venner.

I vores sidste nyhedsbrev fortalte vi, at det var planen, at det nye byråd skulle tage stilling til Marienlyst Slot projektet på deres første møde i januar. Ikke overraskende har et meget stort antal sager afventet det nye Byråd, og det har medført et ekstraordinært pres og betydet, at møderne i januar og februar er meget “pakkede”.  Det har derfor været nødvendigt at ændre planerne.

Der er ingen tvivl om, at det er helt afgørende for vores fondsansøgninger, at der er bred politisk opbakning, og derfor er det vigtigt, at vi overfor  byrådet har den nødvendige tid til at præsentere og diskutere projektet. Byrådets har også fået mange nye medlemmer, og vi er meget optaget af, at alle forstår betydningen af, at vi i Helsingør får skabt de rette muligheder for Marienlyst Slot. Vi har derfor aftalt med Borgmester og Kommunaldirektør, at sagen kommer på Byrådets dagsorden den 24.marts, og at der til gengæld bliver tid til at orientere det samlede Byråd inden byrådsmødet, formentlig i forbindelse med et besøg på slottet.

Som vi tidligere har fortalt, så vil vi allerede nu gøre den romantiske have til en del af projektet. Når sagen præsenteres for byrådet, skal vi derfor – udover tiltrædelse af det hidtidige mandat – anmode om en udvidelse af mandatet med henblik på at give Marienlyst Slots Venner mulighed for at søge midler til en genskabelse af det romantiske haveanlæg.

Vi glæder os til umiddelbart efter byrådsmødet at diskutere projektet med medlemmerne, og inviterer til medlemsmøde søndag den 6. april kl. 15.00. Forhåbentlig har mange tid og lyst til at deltage – sæt allerede nu kryds i kalenderen.

I henhold til foreningens vedtægter skal generalforsamling afholdes i april måned, så vi har af praktiske grunde besluttet at afholde generalforsamling samme dag. Mere herom i det kommende nyhedsbrev.

Et spændende hæfte om Marienlyst Slots haver er ved at tage form, og vi forventer, at det bliver klar i marts måned, så vi kan præsentere det på medlemsmødet. Vi er meget taknemmelige for den store hjælp fra forfattere og andre, der velvilligt og uden beregning bidrager til hæftet for at støtte projektet. Vi er ikke i tvivl om, at hæftet vil skabe interesse for en genskabelse af det romantiske haveanlæg, og  styrke opmærksomheden på de muligheder, der ligger i området omkring slottet.

Marienlyst Slot er en fantastisk ramme om de kulturelle aktiviteter, som vi fremover ønsker at formidle, og de smukke lokaler og det fine lysindfald gør slottet egnet til  mange formål. De smukke, gamle rum byder imidlertid også på nogle begrænsninger, og der er behov for at tilføre nogle moderne faciliteter. Vi har derfor, som nogle af jer ved, udarbejdet et forslag til tilbygning i “hullet” bag slottet. I udarbejdelsen af forslaget har vi naturligvis været meget opmærksomme på, at Marienlyst Slot er en bygning af helt særlig karakter, og der er taget højde for, at tilbygningen sker med stor respekt af de arkitektoniske værdier.

Kulturstyrelsen har haft ansøgningen om tilbygning til vurdering i Det Særlige Bygningssyn, og bådet Synet og Kulturstyrelsen har til vores store glæde erklæret sig enige i, at det vil være muligt at realisere skitseforslaget uden at slottets bærende fredningsværdier kompromitteres.

Det har været afgørende for Kulturstyrelsen, at tilbygningen placeres på bagsiden af slottet, bygget ind i en skrænt, og at den ikke vil  komme til at påvirke slottets arkitektur. Endvidere, at tilbygningen ej heller vil kunne ses udefra, idet den græsklædte skråning retableres i den oprindelige profil, så slot og omgivelser vil fremstå som førhen.

Det er et flot arbejde, som gruppens arkitekter har lavet, og det er et vigtigt skridt på vejen, at vi har fået grønt lys til at udarbejde et egentligt projektforslag.

Afslutningsvis skal vi lige bemærke, at flere har forhørt sig om kontingent for 2014. Vi kan oplyse, at opkrævning er på vej til foreningens næsten 1200 medlemmer, og at vi naturligvis håber, at den store medlemstilslutning vil fortsætte.

Med venlige hilsner

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup