Helsingør den 19. juni 2012

 

Kære Marienlyst Slots Venner.

Som vi fortalte i sidste nyhedsbrev, er vi blevet bedt om at præsentere Byrådet for en mere uddybende beskrivelse af vores forslag til fremtidig anvendelse af slottet. Vi er jo stadig i en fase, hvor vi arbejder på at beskrive projektet i detaljer, så det er på ingen måde en udtømmende beskrivelse af idéer, men blot en uddybning af de forslag, der er omtalt i vores tidligere oplæg til drift og organisering af Marienlyst Slot.

Vores beskrivelse til Byrådet er vedhæftet til jeres orientering.

 

Vi lægger stor vægt på at holde medlemmer og støtter orienteret, og vil også meget gerne involvere jer i det videre projektforløb. Vi vil derfor bede jer om at give en tilbagemelding, både i form af kommentarer til de fremsendte forslag og i form af yderligere forslag og idéer.

 

Lige nu arbejder vi på at lave et omfattende katalog af idéer til fremtidig anvendelse af Marienlyst Slot, og tager med tak imod yderligere bidrag. Tanken er at idéerne skal tjene som input til det endelige oplæg.

 

Hen over sommeren vil vi udarbejde en mere konkret beskrivelse af projektet, og mere detaljerede forretningsplaner for udstilling og kommercielle aktiviteter. Vi har stillet Byrådet i udsigt, at projekt og forretningsplaner præsenteres, når de foreligger, men forinden vil vi afholde et medlemsmøde eller på anden måde præsentere planerne for vores medlemmer.

 

Vi havde egentlig planlagt at afholde et medlemsmøde inden sommerferien, men ser mere mening i at drøfte den fremtidige anvendelse af Marienlyst Slot, når der foreligger et mere konkret oplæg.

 

Det fælles arrangement med Spiseklubben Grydeklar blev meget vellykket. For at støtte vores arbejde havde spiseklubben arrangeret en picnic i Marienlyst Slotshave, hvor formanden for Marienlyst Slots Venner fik lejlighed til at fortælle om de fremtidige planer. Den dejlige aftensol bidrog til et meget hyggeligt arrangement med stor tilslutning, god stemning og lækker mad. Mange tak til spiseklubben for det gode initiativ!

 

Vi ser frem til at modtage jeres kommentarer og idéer til fremtidig anvendelse af Marienlyst Slot.

 

 

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup

 

 

 

 

 

Helsingør den, 14. juni 2012

Fremtidig anvendelse af Marienlyst Slot.

I forlængelse af vores møde den 29. maj 2012 fremsendes hermed en kortfattet beskrivelse af vore tanker om den fremtidige anvendelse af Marienlyst Slot. Beskrivelsen skal ses som et supplement til vores tidligere fremsendte oplæg af 11. marts 2012, som indeholder de basale grundelementer i vore tanker om udvikling af Marienlyst Slot.

Marienlyst Slots Venner vil ansøge om fondsmidler til færdiggørelse af de manglende udvendige arbejder, samt den indvendige renovering, således at vi har en funktionsdygtig bygning, der kan omfatte udstillingsvirksomhed, og i et vist omfang, kommercielle aktiviteter.

For at sikre så god en funktion som muligt, er det vores hensigt, at etablere en tilbygning på slottets bagside, mellem spunsvæg og slot, hvor den færdige udbygning kommer til at ligge ”under jorden”. Tilbygning skal rumme køkken, garderobe, toiletter, teknik etc.

Helt overordnet ønsker vi at skabe et aktivt hus, som er tilgængeligt for såvel byens borgere, som de tilrejsende, og som i sin funktion understøtter den kulturhistoriske fortælling om Jardins slot, som en fornem repræsentant for den tidlige klassicisme.

Vi vil i vores aktiviteter bestræbe os på, at understrege samspillet mellem interiør, bygning, have og udsigt.

Slot og have udgør en sjælden helhed, som naturligt vil indgå i planerne for Kongernes Nordsjælland, som afslutning af den landskabskile, der rækker fra Hornbæk til Belvederen i slotsparken.

Vi vil lægge fokus på den kulturhistoriske vinkel på slot og have, med en opgradering af det havekulturhistoriske aspekt, samt indpasse de arrangementer og aktiviteter, der skal foregå på slottet, med respekt for den historie slottet i sig selv udgør.

Vi vil, i de aktiviteter der skal foregå, søge at tilgodese både lokale, nationale og internationale arrangementer.

Af konkrete aktiviteter kan vi, i uprioriteret rækkefølge, nævne følgende, idet disse er opdelt i indendørs og udendørs arrangementer:

Indendørs aktiviteter:

Permanent udstilling:

Gennem mange år har Marienlyst Slot været rammen for udstilling af Helsingør Kommunes guldaldersamling. Vi vil gerne være fortsat være vært for dele af denne samling, men det er vigtigt for os at understrege, at der skal skabes tilstrækkelig plads til en dynamisk skiftende udstillingskultur.

Da Marienlyst Slot repræsenterer et helt særligt samspil i dansk arkitektur- og havekunsthistorie, og byder på enestående anskuelsesundervisning i havekunst og arkitektur, ønsker vi at skabe en lille permanent udstilling, som skal give den besøgende en introduktion til lystslottet som type, Jardin som arkitekt og haven som ramme for bygningen.

Udstillingsvirksomhed:

Skiftende kunstudstillinger: Vi vil indgå et samarbejde med etablerede museer, således at vi kan virke som en art sattelitmuseum, hvor vi kan vise særudstillinger af de værker, der ellers står i depot.

Udstilling af kunsthåndværk: En af de mest succesfulde aktiviteter i nyere tid har været de årligt tilbagevendende kunsthåndværkudstillinger, der blev en national begivenhed. Tanken er at genskabe disse populære udstillinger og med dette initiativ samtidig fremme/støtte ”usynlige græsrødder”

Musikalske arrangementer:

Kammerkoncerter, opera solist, eksperimenterende musik, nordisk sang, viseaftner: Arrangementerne vil have en intim karakter, da pladsen er begrænset.

Foredrag og oplæsninger:

Oplæsning, poesi/lyrik af kendte kunstnere: Vi vil bestræbe os på, at lave aftaler med kunstnere, der på en eller anden måde allerede har et forhold til slottet, enten personligt eller fordi de har skrevet om personer, der har haft deres gang på slottet.

Øvrige arrangementer:

Tema aftner: Der kan være tale om en ”Kongelig jagtmiddag” set i renæssancens lys. Mad, vin, påklædning, historier om kongerne, eller “En aften hos Juliane Marie”, d.v.s. en aften med oplæsning, musik, bagværk, havevandring som ca. 1780. Der kan tænkes mange andre muligheder.

Bespisning af turister fra Kronborg: Bespisningen skal foregå i et historisk perspektiv, og med opvartere i renæssancedragter.

Kulinariske oplevelser: Vinsmagning, ølsmagning eller anden kulinarisk oplevelse.

Julemarked: Vi vil her satse på f.eks. kunsthåndværk af høj kvalitet.

Private arrangementer

For at sikre tilstrækkelige økonomisk midler til den daglige drift, vil det være nødvendigt med arrangementer af kommercielt tilsnit, som f.eks.:

  • Afholdelse af modeshow. Her tænkes på enkeltfirmaers lancering af nye kollektioner, med tilhørende foto optagelser.

  • Afholdelse af konferencer og møder for virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vi vil her give mulighed for, at konferencens deltagere kan få tilbudt ”oplevelser” arrangeret med tilknytning til Marienlyst, Kronborg og byens historiske del.

Udendørs aktiviteter:

Vi ønsker en opgradering af det havekulturhistoriske, og vi vil gerne styrke haveturismen, som er i klar fremgang.

Derfor vil vi satse på at gøre haven dynamisk med forskellige aktiviteter, og ser et meget interessant perspektiv i, at samarbejde med beslægtede institutioner, også på tværs af Sundet.

Udstillinger og arrangementer i Haven

  • Haveudstilling og havearkitektur

  • Koncertarrangementer, udendørs opera, ”intime” solistkoncerter

  • Udendørs servering i sæsonen

  • Udstilling af forskellige klassiske køretøjer.

Andre særlige forhold.

Socialøkonomisk virksomhed.

I vores tidligere oplæg har vi beskrevet et ønske om, at en del af vores virksomhed kan organiseres som en socialøkonomisk virksomhed.

Vi ser det som en styrke, at Marienlyst Slot, i en ny kontekst, kan understøtte et samfundsmæssigt behov for at satse på det rummelige arbejdsmarked.

Vi har mulighed for, gennem en socialøkonomisk virksomhed, hvor ingen privatperson kan trække overskud ud af virksomheden, at skabe meningsfuld beskæftigelse for psykisk sårbare mennesker, mennesker i arbejdsprøvning og fleksjobbere.

På Marienlyst Slot vil der være mange funktioner der, med støtte fra faguddannet personale, kan udføres af denne gruppe mennesker.

Cafedriften er et oplagt arbejdsområde, opsyn/kustodevirksomhed et andet, og en pedelfunktion, der kan udføre mindre vedligeholdelsesopgaver på Slottet, og som samtidig kan overtage pasning af haven, udgør en væsentlig funktion.

Samarbejde om turisme.

Vi vil, i et samarbejde med Turistforeningen og Kronborg Slot, sikre, at turisterne ikke kun oplever Kronborg og Byvandring, men også oplever Marienlyst Slot. Der findes kun ét andet sted i Danmark, hvor man kan opleve treenigheden med et kongeslot, et lystslot og Kongens Have, og det er i København. Denne særlige kombination bør iscenesættes, og turisterne kan bringes til Marienlyst ved brug af shuttlebus eller i sommerperioden ved kaperkørsel.

Da vi forventer mange besøgende til dele af aktiviteterne, er det nødvendigt, at der er tilstrækkelig mulighed for parkering i nærheden, og vi anmoder om, at parkeringspladsen på Lappen bliver fastholdt og helst forbeholdt Marienlyst Slot.

Afslutning.

Vi håber, at det med denne beskrivelse er lykkedes at give Byrådet yderligere indblik i vore tanker og planer for et fremtidigt Marienlyst Slot, og vi vil hen over sommeren udarbejde en mere konkret beskrivelse af projektet, og mere detaljerede forretningsplaner for udstilling og kommercielle aktiviteter.

Vi er naturligvis meget bevidste om, at det ikke kun er et spørgsmål om, at ”få gode ideer” til den indholdsmæssige del, men at det også er nødvendigt at opstille realistiske mål, både for tildeling af fondsmidler, men i lige så høj grad for den økonomiske bæredygtighed på sigt, hvilket er helt afgørende for den fremtidige drift

Når disse planer foreligger, vil vi meget gerne præsentere dem for Byrådet, således at Byrådet kan føle sig godt orienteret, sideløbende med vores fondsansøgning.

Med venlig hilsen

Marienlyst Slots Venner

Michael Brostrøm

Formand