Helsingør den 7. maj 2012

 

 

Kære Marienlyst Slots Venner.

 

 

Så er vi tilbage med godt nyt.

 

Hvis I har fulgt med i dagspressen har I kunnet se, at Byrådet nu har truffet beslutning om ikke at sætte Marienlyst Slot til salg, men derimod give os 6 måneder til at vise, hvordan vi vil sikre at byens borgere og turisterne får adgang til Marienlyst Slot.

Vi har lavet en del lobbyarbejde for at påvirke byrådets medlemmer, og overbevise dem om, at de var ved at beslutte noget ganske fatalt.

 

Vi er naturligvis meget glade for, at vores indsats lykkedes.

Men når dette er sagt, så er vi naturligvis også bekymrede over den meget korte tidsfrist vi hår fået, bare 6 måneder, til at gennemføre det omfattende arbejde der ligger forude.

Der forestår nu et stort praktisk arbejde, og det første vi skal have på plads er en præcis formulering af det mandat, vi har fået fra Byrådet, så vi nøje kender rammerne for vores videre arbejde med Marienlyst Slots fremtid.

I forbindelse med forhandlingerne op til Byrådsmødet har vi valgt at stifte foreningen Marienlyst Slots Venner. Vi mente, at det var vigtigt, at foreningen var formelt dannet og stod klar til at påtage sig opgaven, da Byrådet i mandags skulle træffe beslutning. Vedtægterne for Marienlyst Slots Venner findes på hjemmesiden.

Initiativtagerne udgør den første bestyrelse, men det er naturligvis vores hensigt at involvere medlemmerne, og planen er at afholde medlemsmøde inden sommerferien. På dette møde vil vi kunne drøfte de fremtidige planer for Marienlyst Slot.

Til jeres orientering vedhæftes det oplæg til drift og organisering af Marienlyst slot, som vi har præsenteret for Byrådet.

Vi har allerede taget fat på mere præcist at definere de fremtidige aktiviteter, der kan udfoldes på Marienlyst Slot og Have, og vi er i gang med det praktiske arbejde med at få overblik over, hvad der skal ske rent bygningsmæssigt for at få færdiggjort renoveringen af slottet.

Dette skal prissættes, så vi kan begynde at søge fondsmidler.

Selv om det nu i første omgang er lykkedes at afværge et salg, så er det meget vigtigt, at vi får mange medlemmer i foreningen, så politikerne kan forstå, at der er bred folkelig opbakning til en bevarelse af Marienlyst Slot.

Vi vil derfor opfordre jer til at melde jer ind i foreningen, og vi har fastsat årskontingentet til kr. 100,- pr person og kr. 150,- for par.

Disse indtægter skal bl.a. bruges til at dække foreningens udgifter til oplysningsmateriale.

På hjemmesiden vil det være muligt at indmelde sig, men vi skal først have nogle formalia klar omkring oprettelse af en bankkonto, før der kan indbetales kontingent. De praktiske oplysninger om det vender vi hurtigst muligt tilbage med.

For at kunne fortælle lidt mere om Marienlyst Slot og slottets historie, og for at skabe mere opmærksomhed om Marienlyst Slots Venner har vi besluttet at lave en fotoudstilling.

Udstillingen vil starte på Kulturværftet, og der vil blive afholdt en lille reception tirsdag den 15. maj kl. 17.00, hvor vi håber, at rigtig mange af vennerne har lyst til at komme tilstede.

Vi vil stadig gerne sige tak, fordi I tilkendegiver jeres støtte til arbejdet, og bakker initiativet op, og I må meget gerne udbrede kendskabet til Marienlyst Slot og få jeres venner og bekendte til også at støtte arbejdet.

Gå blot ind på hjemmesiden WWW.marienlyst.nu og tilmeld jer som medlem ved at udfylde indmeldelsesfeltet med navn og adresse.

Skriv endelig også en mailadresse, fordi det giver os mulighed for at kommunikere med jer, uden at vi skal bruge mange økonomiske ressourcer på det.

Vi glæder os til at se jer tirsdag den 15. maj kl. 17.00 på Kulturværftet.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Birgit Stenderup & Michael Brostrøm

 

 

 

 

Oplæg til drift og organisering af Marienlyst Slot

 

Marienlyst Slots Venner (MSV) ønsker, at Helsingør kommune fortsat påtager sig det kulturhistoriske ansvar, der ligger i at eje et nationalt klenodie, som Marienlyst Slot er.

Vi er glade for, at Helsingør kommune har taget ansvar for at foretage renovering og udbedring af de omfattende svampeskader, således at klimaskærmen står fuldt funktionsdygtig, og vi ser frem til, at denne renovering snart kan afsluttes.

Vi er bevidste om det store arbejde, og den afledte økonomi, der forestår med at færdiggøre renoveringen af den indvendige del af Marienlyst Slot, og vi har fuld forståelse for Byrådets bekymring for den økonomiske udgift der ligger i denne færdiggørelse og i den fremtidige drift af slottet.

Vi mener imidlertid, at det vil være en meget kortsigtet løsning at sælge slottet til privat side, idet vi ved, at det kan være vanskeligt at bevare kontrollen i forhold til fredningsbestemmelser og offentlighedens mulighed for fortsat at få adgang til slottet.

MSV tilbyder derfor at indgå i arbejdet med at bevare slottet for offentligheden, med det udgangspunkt, at der i driftsfasen, så vidt muligt ikke skal være tale at modtage kommunale driftsmidler, og vi har følgende forslag til en fremtid.

 • Byrådet træffer snarest beslutning om at bevare slottet som kommunal ejendom.

 • MSV opretter en erhvervsdrivende fond, der har som formålsparagraf, at forestå driften af Marienlyst Slot, og Fonden opstiller retningslinjer for indholdet af den fremtidige drift.

 • Byrådet overlader brugsretten til fonden MSV.

 • Fonden MSV tilvejebringer via fondsmidler den nødvendige kapital til færdiggørelse af den indvendige renovering.

Visionen for den fremtidige drift af Marienlyst er primært at sikre offentlighedens adgang og brug af slottets faciliteter, og bevare den nære tilknytning til de andre kulturhistoriske bygninger og institutioner i Helsingør. Her tænkes ikke blot på Kronborg, men i allerhøjeste grad også det nye søfartsmuseum, Kulturværftet, middelalderbyen, Domkirken, Sct. Mariæ Kirke, Karmeliterklosteret, Karmeliterhuset og ikke mindst Marienlyst Slot.

Marienlyst slot åbner for mulighed for mange forskelligartede aktiviteter.

Nogle aktiviteter kan rette sig mod de udefra kommende turister og nogle aktiviteter retter sig mere målrettet mod byens egne borgere.

Her nævnes et udpluk af de muligheder, der oplagt er tilstede:

 • Fast udstilling af Helsingør kommunes guldaldersamling

 • Skiftende kunstudstillinger

 • Musikalske arrangementer som f.eks. kammerkoncerter

 • Foredrag og oplæsninger

 • Udlejning til private arrangementer

 • Udlejning til virksomheder, der ønsker at holde ”hemmelige” møder

 • Haveudstilling i park og slot

 • Udstillinger og arrangementer i park og slot

Uanset hvilke arrangementer der tænkes på, er der basisfunktioner, der skal være på plads for at tiltrække besøgende.

Cafedrift og museumsbutik synes at være uundgåelige elementer i enhver drift af kulturhistoriske objekter.

MSV tænker ikke at det er uundgåeligt, men ønskværdigt og nødvendigt, og vil satse på denne service.

Tanken er ikke bare at drive en cafe og museumsbutik for indtjeningens skyld.

Tanken er, at udføre et nødvendigt stykke samfundsarbejde ved at organisere denne aktivitet som en socialøkonomisk virksomhed, hvor mennesker, der af den ene eller anden grund ikke har fast tilknytning til arbejdsmarkedet får en chance for at komme i arbejdsprøvning, flexjob, beskyttet arbejde eller anden aktivitet, der kan give dem mulighed for at komme mere permanent på arbejdsmarkedet.

Den socialøkonomiske virksomhed kan, udover at drive cafe/restaurant og betjene museumsbutik, også udføre en pedelfunktion, der varetager den daglige pasning af slottet og haveanlæg.

Når MSV ønsker at formalisere arbejdet i en erhvervsdrivende fond, er der flere grunde til dette, idet en erhvervsdrivende fond:

 • Kan søge fondsmidler til renovering af slottet

 • Er omfattet af ligningslovens § 8 a, og donationer er dermed fradragsberettigede

 • Kan drive en socialøkonomisk virksomhed, idet fonden er organiseret som en non-profit organisation, hvor et evt. overskud bliver i fonden

Fondens vedtægter skal udformes således, at i tilfælde af opløsning falder brugsrettighederne tilbage til Helsingør kommune, og en evt. formue skal bruges til kulturhistoriske formål.

Det vil også være naturligt, at Fondens bestyrelse sammensættes af mennesker med forskellige kompetencer, og at Helsingør kommune i den sammenhæng udpeger et passende antal bestyrelsesmedlemmer.

Helsingør kommune risikerer således kun, at der er en række mennesker der er klar til at ofre tid og kræfter på dette projekt, og såfremt det mod forventning ikke på sigt kan videreføres, så ejer kommunen et slot der er blevet færdigrenoveret, og hvis fremtid Byrådet så kan tage stilling til.

Helsingør den 11. marts 2012

Marienlyst Slots Venner