Helsingør den 17. april 2012

 

 

Kære Marienlyst Slots Venner.

 

Vi vil med dette lille skrift orientere jer om, hvordan arbejdet for at bevare slottet for offentligheden skrider frem.

Allerførst vil vi sige tak, fordi I tilkendegiver jeres støtte til arbejdet, og bakker initiativet op, og I må meget gerne få jeres venner og bekendte til også at give deres JA til at støtte bevarelsen. Det er nemt. Man går blot ind på hjemmesiden www.marienlyst.nu og trykker på den røde JA-knap på forsiden, og udfylder med navn og adresse.

 

Vi skal måske præcisere, at man ikke melder sig ind i en venneforening, al den stund foreningen ikke er oprettet endnu, men blot tilkendegiver sin støtte.Et stort antal støtter er til gengæld vigtigt for at komme videre irealitetsdrøftelser med politikerne om Marienlyst Slots fremtid.

Det er stadig tanken, at danne Marienlyst Slots venner, men vi har valgt at udsætte den formelle stiftende generalforsamling, indtil det er afgjort i byrådet om Marienlyst Slot skal sælges. Lige nu vil vi koncentrere os om at påvirke denne beslutning ved at sætte mere gang i debatten og diskussionen om slottets fremtid.

Når vi har noget mere konkret, og når vi kender præmisserne i et udbudsmateriale, tænker vi at holde et offentligt møde. Men mere om det senere.

Udover at vi har prøvet at sætte os ind i Slottets historie og gjort os tanker om fremtiden og den mulige anvendelse, så har vi også holdt møde med Borgmesteren angående planerne for Marienlyst Slots fremtid.

På mødet bad vi Borgmesteren redegøre for, hvor Helsingør kommune er i processen.

Han redegjorde kort for historien om renovering, og om overvejelserne for et salg.

Et salg er kommet på tale med baggrund i den trængte økonomi, hvor man ikke mener at have mulighed for at bruge flere penge end de 30 mio. kr. der allerede er afsat til at færdiggøre renovering af ”tag og fag”.

Borgmesteren er helt opmærksom på de kulturhistoriske værdier, og ser gerne, at slottet fortsat bliver tilgængeligt for offentligheden.

Der er ikke truffet endelig beslutning om salg, men alene beslutning om at undersøge mulighederne og vilkårene for et udbud.

Udbudsmaterialet skal godkendes i Økonomiudvalget, og et efterfølgende salg af slottet skal godkendes af byrådet. Udbuddet forventes udsendt i april måned.

Udbuddet vil blive udformet særdeles restriktivt, hvilket i Borgmesterens optik antagelig vil gøre det mindre attraktivt for købere, der vil anvende slottet til privat brug.

Vi drøftede spændingsfeltet mellem en privat køber og en fond som køber. Borgmesteren udfordrede os på hvordan vi ville forholde os, såfremt det var en fond der købte, og som ville sikre adgang til slottet.

Vi forfægtede vores synspunkter på, at det for os er vigtigt, at slottet får en fremtid, som sikrer offentlighedens adgang og en position som en del af kulturarven i Helsingør. Forud for mødet havde vi fremsendt vedhæftede oplæg, der beskriver vores forslag til fremtidig drift og organisering af Marienlyst Slot.

Borgmesteren ønskede, ikke overraskende, at vi afventede udbuddet, og derefter vurderede vilkårene, men vi ser ingen grund til at være afventende. Vi mener derimod, at vores opgave lige nu er, at fortælle byrådspolitikerne, at de står overfor et meget vigtigt valg i forbindelse med beslutningen om Marienlyst Slot, og at det kan være et valg med store konsekvenser, hvis de vælger at sælge. 

 

Vi vil derfor snarest kontakte alle byrådsmedlemmerne og præsentere dem for vores oplæg. Samtidig vil vi fortælle dem:

 

 • hvem vi er og hvad vi vil
 • at vi har haft møde med borgmesteren og fået oplyst, at der er interesserede købere, og at der blandt disse er en meget interessant køber, som ikke ønsker at bruge Marienlyst Slot privat og – som vi forstod det – vil bruge slottet til et eller andet offentligt formål
 • at vi naturligvis ikke vil hindre, hvis der f.eks. er tale om en fond, der har samme intentioner som os, men at vi er nødt til at fortsætte vores arbejde, da vi ikke kan få oplyst, hvem køber er, og hvad købers intentioner er med hensyn til brug af slottet. Det er jo ikke givet, at enhver fond har intentioner af interesse for borgerne
 • at vi gerne vil opfordre politikerne til at overveje vigtigheden af:
  • at den offentlige adgang til Marienlyst Slot bevares,
  • at der udvises respekt for, at Marienlyst Slot og Have er et sammenhængende kulturhistorisk anlæg af meget fin standard, og at det ikke skal adskilles ved et salg,
  • at Marienlyst Slot og Have gives mulighed for en ny blomstringstid som kulturelt samlingssted for både byens borgere og turister
 • at vi efterlyser en politisk diskussion og stillingtagen til, hvad Marienlyst Slot skal bruges til, og gerne en fortsættelse af den diskussion, der blev sat i gang for et år siden og brat stoppede.

Borgmesteren lagde ikke skjul på, at såfremt et salg ikke bliver gennemført, enten fordi der ikke er købere eller fordi Byrådet beslutter ikke at sælge, så vil en venneforening som vores være særdeles interessant som medspiller, med de perspektiver vi har skitseret.


Vi mener dog ikke, at vores forslag skal nøjes med at blive valgt, fordi der ikke viser sig en køber, sådan som borgmesteren var inde på. Vi skal arbejde på, at de principper der er i vores forslag, accepteres af politikerne som en del af de betingelser, der stilles til et fremtidigt MS projekt, således at en fremtidig køber lever op til ‘Marienlyst Slots venners mål’.

Vi fik ikke noget konkret ud af vores møde med Borgmesteren, hvilket vi vel heller ikke havde forventet, men det er vores klare opfattelse, at vores henvendelse blev taget seriøst, og at vi fik markeret os, som et reelt alternativ og andet end en protestbevægelse.

Men vi fik dog det ud af det, at vi har en lang række arbejdsopgaver foran os.

Så udover at vi vil holde møde med byrådspolitikerne, finder vi det især vigtigt, at der er mange der bakker vores initiativ om bevarelse op.

Der er mange praktiske arbejdsopgaver, der skal laves, så hvis der er nogle af jer Venner, der har tid og lyst til at give en hånd med, vil det være mere end velkomment.

For at blive inspireret til en fremtidig drift har gruppen besøgt Esrum Kloster og Esrum Møllegård, som er organiseret som en erhvervsdrivende fond, og på nogen måde er sammenlignelig, selv om vi nok ikke lige tænker at lave ”riddermarkeder” i Slotshaven.

Når vi har noget nyt at berette, vender vi tilbage, og indtil da arbejder vi fortrøstningsfuldt videre.

Med venlig hilsen

På initiativgruppens vegne

Birgit Stenderup & Michael Brostrøm