Kære Marienlyst Slots Venner,

Igen i år var der stor deltagelse til generalforsamlingen, og det var en glad formand, der kunne byde velkommen og berette om endnu et godt år for Marienlyst Slots Venner.

Formanden konstaterede i sin beretning, at projektet er kommet langt, selvom vi endnu ikke har fået tilsagn om den store donation, og vi glæder os over at være kommet et vigtigt skridt videre med det nye Byråds meget stor opbakning til projektet og beslutning om at udvide mandatet til også at omfatte genskabelse af den romantiske have.

Michael Brostrøm, Lone Hvass, Tom Hansen og Jan Leonhardt Jensen blev genvalgt til bestyrelsen, og Christian Bramsnæs, Jørn Engelbrecht-Wolf og Jørgen Lind blev valgt som suppleanter. Den nye bestyrelse er blevet konstitueret, og Michael Brostrøm fortsætter som formand, Birgit Stenderup som næstformand og Jan Leonhardt Jensen som kasserer.

Tak til dirigenten, advokat Ole Bang, som sørgede for en vellykket generalforsamling. Også tak for hans meget kontante støtte til foreningen i form af spontan indmeldelse.

Som en festlig optakt til præsentationen af bogen om Marienlyst Slot og haver, blev der budt på et glas vin og kransekage. Der var pyntet med smukke røde kamelia-blomster, og Lulu Salto Stephensen kunne fortælle en fantastisk historie om den meget høje plante, der havde leveret blomsterne. Den imponerende plante stammer nemlig fra gartneriet i slottes have.

Marienlyst Slot er et arkitektonisk mesterværk og repræsenterer sammen med haverne stor historisk værdi. Bygningens historie og arkitektur er velbeskrevet, haverne findes også beskrevet, men de muligheder der er i sammenhængen mellem slot og haver savnede en beskrivelse. Med den nye bog om Marienlyst Slot og haver er det foreningens ønske at bidrage med yderligere information om det enestående kulturlandskab, der befinder sig omkring slottet, og om de helt særlige muligheder, der følger af den smukke beliggenhed mellem to historiske haver.

Det er blevet en rigtig flot bog med spændende artikler og smukke illustrationer, og ved præsentationen var der naturligvis stor tak til de tre forfattere, Lulu Salto Stephensen, Hannes Stephensen og Lars Bjørn Madsen. Ved at stille deres imponerende viden til rådighed har de tre forfattere leveret et meget vigtigt bidrag i foreningens bestræbelser på at genskabe den romantiske have og etablere Marienlyst Slot som et sted, der bl.a. skal formidle dansk og international havekultur – et sådan sted findes endnu ikke i Danmark.
Der var også stor tak til de mange andre, der har bidraget til bogens udgivelse: Redaktørerne Hanne Christensen – der tillige er idémager til bogen – samt landskabsarkitekt Annemarie Lund, fotograferne Arne Magnussen og Henrik Sylvest, ”kartografen” Jan Leonhardt Jensen, som har fremstillet kortet over haverne ved Marienlyst Slot, korrekturlæseren Peter Christiansen, samt grafikerne Ole Søndergaard og Lennert Carlsen for bogens flotte tilrettelæggelse. Naturligvis skal der også lyde en stor tak til den lokale fond, der økonomisk har gjort udgivelsen mulig.

Bogen blev uddelt til alle de tilstedeværende medlemmer, de medlemmer, som ikke var til medlemsmødet, kan henvende sig i Museumsbutikken på Bymuseet eller få bogen udleveret i forbindelse med arrangementer på slottet.

Den resterende del af medlemsmødet handlede om det videre arbejde i foreningen. Der blev redegjort for bestyrelsens planer mht. fondsansøgninger, om overvejelser vedrørende medlemskampagne, om arrangementsgruppen og de kommende arrangementer på slottet.
Arrangementerne er meget populære og bidrager til stor opmærksomhed om foreningen, og bestyrelsen er meget glade for, at en gruppe medlemmer tager del i dette arbejde.
Anette Nissen og Hedi Høck – aktive og idérige medlemmer af arrangementsgruppen – har udarbejdet et spændende oplæg til en “Folkefest” inspireret af de populære sommerfester, der blev afholdt i Kongens Have i slutningen af 1800-årene.

Det kunne være sjovt at genoptage de gamle folkefester, og en række aktører har allerede meldt deres interesse i at deltage med musik og optræden, men det er et stort arrangement, og vi er afhængige af, at der er et tilstrækkeligt antal frivillige, der har lyst til at medvirke. Vi efterlyser derfor hjælpere til planlægning og afvikling af “folkefesten”, og håber, at der er mange, som har lyst til at deltage. Interesserede kan kontakte Anette på tlf. 2511 1905 eller anette@karsebo.dk Hedi kontaktes på tlf. 4921 5010 eller hedih@mail.dk

Sidste weekend var der rengøringsdag på slottet. En gruppe medlemmer tog fat med kost og spand, og det blev en både hyggelig og effektiv formiddag. Tak til arrangøren Hedi Høck og de mange hjælpere for et skinnende resultat.

Den kommende tid byder på flere arrangementer med havetema. Mange har allerede tilmeldt sig havevandringen på søndag den 18. maj, og vi håber også at mange har lyst til at deltage, når vi den 25. maj har plantemarked i haven foran slottet. Den 22. juni arrangerer foreningen en udflugt til de romantiske haver på Sanderumgaard og Glorup Gods. Yderligere information om disse arrangementer følger.

Med venlig hilsen,
På bestyrelsens vegne Michael Brostrøm & Birgit Stenderup