Marienlyst Slots Venner

Vedtægt for Marienlyst Slots Venner

 

§ 1. Navn:

Foreningens navn er Marienlyst Slots Venner (MSV). Foreningen har hjemsted i Helsingør Kommune.

§ 2. Formål:

Foreningens formål er – i samarbejde med Helsingør Kommune og Fonden Marienlyst Slot – at arbejde for at bevare Marienlyst Slot og Have som en kulturhistorisk enhed, hvortil offentligheden har adgang og samtidig

 • at give Marienlyst Slot og Have en ny blomstringstid som kulturelt samlingssted for byens borgere og besøgende,
 • at skabe et nyt og levende Marienlyst Slot, der bedst muligt tilgodeser slottets historie og arkitektoniske værdier,
 • at bidrage til at Marienlyst Slot med sin enestående arkitektur og beliggenhed kommer til at udgøre endnu et væsentligt element i udviklingen af Helsingør som en førende kulturby.

 § 3. Foreningens virke:

Foreningen samarbejder med Fonden Marienlyst Slot om at etablere et økonomisk grundlag, der muliggør en fremtidig drift af Marienlyst Slot og medvirker til en sådan drift bl.a. gennem økonomiske bidrag og medlemmernes medvirken som frivillige.

§ 4. Medlemmer:

Foreningen består af personer, organisationer, erhvervsvirksomheder og foreninger, der betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent. Kontingentforhøjelser er kun gyldige efter generalforsamlingens godkendelse.

§ 5. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år. Derudover vælges der 1-2 suppleanter, valgt for et år ad gangen. Valgbare er alene foreningens medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Efter foreningens årlige generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan udpege en sekretær.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte formanden finder det nødvendigt, eller hvis 2 af bestyrelsens medlemmer anmoder om det.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden.

Der føres protokol over møderne. Bestyrelsen drager omsorg for, at de vedtagne beslutninger bringes til udførelse.

Bestyrelsen udpeger medlemmer til Fonden Marienlyst Slot, jf. Fondens vedtægter.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til varetagelse af specielle opgaver inden for foreningens virkeområde, og hertil udpege medlemmer blandt bidragsydere eller andre, som måtte være villige til at påtage sig hvervet.

§ 6. Generalforsamlingen:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned, med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning om det forløbne år
 • Foreningens regnskaber
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Adgang og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent.

Indkaldelse sker med 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 7 dage inden mødet, og skal være meddelt medlemmerne 3 dage inden generalforsamlingen.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver beslutning om vedtægtsændringer og opløsning af foreningen 2/3 flertal af de tilstedeværende.

Generalforsamlingens protokol underskrives af dirigenten

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt mindst ¼ af foreningens medlemmer eller bestyrelsen forlanger det.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt overfor medlemmerne med mindst 8 dages varsel

§ 8. Regnskab:

Foreningens finansielle grundlag tilvejebringes ved medlemskontingent, gaver, indsamlinger og offentlige tilskud.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen.

§ 9. Tegning og hæftelse:

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden er den ene.

Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 10. Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen behandler og indstiller forslag om ændring af foreningens vedtægter.

Til ændring af vedtægten kræves vedtagelse på generalforsamlingen i overensstemmelse med § 6.

§ 11. Opløsning:

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamlingen i overensstemmelse med § 6.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens kapital Helsingør Museumsforening.

Vedtaget på stiftende møde den 29.april 2012 med ændring af 24. april 2013.

Som bestyrelsesmedlemmer:

 • Carl Gyllenhoff
 • Hannes Stephensen
 • Jan Leonhardt Jensen
 • Lone Hvass
 • Michael Brostrøm
 • Per Godtfredsen
 • Tom Hansen
 • Birgit Stenderup